Privacy Verklaring

Revelation coaching en counseling, gevestigd aan Berkenweg 1 5953BK Reuver, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website: https://www.revelationpraktijk.nl
Adres: Berkenweg 1
Postcode: 5953BK
Woonplaats: Reuver
Telefoonnummer: +31 (0)6 2 34 20 664

Mevrouw Hen-van Meel is de Functionaris Gegevensbescherming van Revelation coaching en counseling Hij/zij is te bereiken via

Persoonsgegevens die wij verwerken

Revelation coaching en counseling verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Revelation coaching en counseling verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Revelation coaching en counseling neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Revelation coaching en counseling) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Indien u wilt weten welke gegevens wij van u hebben bewaard kunt u een email sturen naar .

Delen van persoonsgegevens met derden

Revelation coaching en counseling verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Revelation coaching en counseling gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Revelation coaching en counseling en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Revelation coaching en counseling wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Revelation coaching en counseling neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Revelation coaching en counseling analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Revelation coaching en counseling verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Revelation coaching en counseling bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) Bewaartermijn Reden
Persoonsgegevens 7 jaren Belastingdienst, Facturatie, Administratie
Personalia 7 jaren Belastingdienst, Facturatie, Administratie
Adres 7 jaren Belastingdienst, Facturatie, Administratie
Contractuele data 7 jaren Facturatie, Administratie, Marketing doeleinden
Analytische data 7 jaren Marketing doeleinden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Revelation praktijk, in het bezit van Nederlandse; diploma Bachelor of Education, diploma NLP Master en Practitioner, IEMT practitioner, Hypnosecoach en therapeut Kinderhypnose, practitioner Old pain2Go, handelende als zelfstandig gevestigd hypnotherapeut;
Cliënt: de persoon aan wie door de hypnotherapeut advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;
Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de hypnotherapeut wordt uitgeoefend;
Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de hypnotherapeut is verwezen.
Artikel 2: Algemeen
Revelation praktijk geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.
Artikel 3: Basis
Revelation praktijk kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt Revelation praktijk de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.
Artikel 4: Verzamelde persoonsgegevens
De privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om de gegevens te beschermen. Om diensten aan jou te kunnen leveren en onze dienstverleningen aan te waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van je nodig. Revelation praktijk archiveert deze persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Dat geldt ook voor audio en video opnamen van sessies.
Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
• Het verlenen en factureren van onze diensten;
• Het verzenden van onze nieuwsbrieven; mits je je daarvoor hebt aangemeld
• De afhandeling van je bestelling en je informeren over het verloop daarvan;
• Opslag van klantgegevens in onze databank, om de overeenkomst tussen de cliënt en Revelation praktijk te kunnen uitvoeren; en om te voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen, zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht
• Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren;
• De verstrekking van informatie of aanbiedingen
• Indien je dit wenst kun je alle gegevens die ik noteer en opsla in het cliënt dossier opvragen en daar inzicht in krijgen. Info hierover kun je tijdens het bezoek aan onze praktijk opvragen. Er is geen toegankelijkheid van anderen en ook heb je in de dossiers van anderen geen toegang.
• De gegevens zijn via de beveiligde digitale online software alleen inzichtelijk voor mij als zorgaanbieder. De software waar Revelation praktijk voldoet aan de wettelijke privacyeisen en is in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Artikel 5: Verhindering
Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan Revelation praktijk geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is Revelation praktijk gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.
Artikel 6 Tariefstelling
Voor aanvang van de behandeling deelt Revelation praktijk de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Revelation praktijk is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Revelation praktijk beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.
Artikel 7: Intellectueel eigendom
Revelation praktijk behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Revelation praktijk noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Revelation praktijk verstrekt zijn.
Artikel 8: Betaling
De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient de rekening voorafgaande aan de eerste sessie of na de datum genoemd op factuur betaald te hebben. Bij een overschrijding van dertig dagen is Revelation praktijk gerechtigd het factuurbedrag met € 15,00 administratiekosten te verhogen. Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is Revelation praktijk gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.
Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden
Revelation praktijk heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de door ontbinding gelede schade.
Artikel 10: Aansprakelijkheid
Het advies en/of de begeleiding van de hypnotherapeut is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen is. De hypnotherapeut sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door Revelation praktijk verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Revelation praktijk.
Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de Revelation praktijk verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Revelation praktijk nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van Revelation praktijk om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Revelation praktijk te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. Revelation praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.
Bij aanvaarden van advies en begeleiding van Revelation praktijk heeft cliënt kennis genomen van deze algemene voorwaarden en is cliënt op de hoogte dat Revelation praktijk geen arts, medisch specialist of erkende medisch zorgverlener is en in de praktijk dus geen medische zorg biedt zoals een huisarts, specialist of andere reguliere hulpverlener.
De cliënt is op de hoogte dat dit werk complementair is aan erkende zorgdisciplines. De sessies van Revelation praktijk zijn geen vervanging van de behandelingen van een arts en/of specialist. De cliënt is geïnformeerd dat de sessies van Revelation praktijk nooit diagnoses kunnen bevatten en dat diagnoses uitsluitend gesteld kunnen worden door reguliere arts en/of specialist van cliënt.
Cliënt heeft begrepen dat de diensten van Revelation praktijk door cliënt op vrijwillige basis worden aanvaard, zonder garanties.
Client duidelijk door Revelation praktijk is geïnformeerd dat cliënt niet stopt met haar medische behandeling(en) of voorgeschreven medicatie, zonder de supervisie van haar behandelende huisarts, arts en/of specialisten.
Cliënt begrijpt dat coaching, hypnotherapie, IEMT-behandelingen, OldPain2Go behandelingen, geen vervanging is voor medische zorg of GGZ.
Cliënt haar eventuele huidige medische behandeling inclusief medicijnen op eigen verantwoordelijkheid zal voortzetten of laten en cliënt begrijpt dat Revelation praktijk geen advies kan en zal geven ten aanzien van de inname van of het stoppen met medicijnen.
Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de hypnotherapeut is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.